ORE STRANDPARK

 

Nyheder          Fotos            Kørevejledning            Links            Kontakt 


 
Forsiden

Generalforsamling

Vedtægter

Regnskab/budget

Renovation

Deklaration

Lokalplan

Græsslåning mv.

Bål på fællesareal

Badestranden

Oversigtskort

Grundejere

Grundejerforeningen Ore Strandpark

Sommerhusområdet Ore Strandpark har iflg. deklarationen fra områdets stiftelse en grundejerforening. Foreningen har alle Ore Strandparks sommerhusgrunde som medlemmer. Der forefindes en lokalplan for området, og desuden har området sin egen deklaration. Endelig har foreningen naturligvis sine vedtægter

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse. Generalforsamlingen afholdes hvert år i august måned. 


Grundejerforeningen varetager selv vedligeholdelse af fællesarealer, som veje, strand samt bade-/bådebro. Grundejerforeningen er ligeledes repræsentant over for bl.a. offentlige myndigheder og arbejder for medlemmernes interesse.

Grundejerforeningen er endvidere ansvarlig for Sct. Hans bål og afholdelse af Sct. Hans fest.


Ore Strandpark Grundejerforenings bestyrelse

  • Formand Axel Jensen, Ore Strandpark 30
  • Næstformand Hans Jepsen, Ore Strandpark 14
  • Kasserer Erik Buch Nielsen, Ore Strandpark 31
  • Bestyrelsesmedlem Sven Westermann, Ore Strandpark 6A
  • Bestyrelsesmedlem Janne Kandler, Ore Strandpark 53
  • Revisor Erik Bergmann, Ore Strandpark 39
  • Revisor Ib Palmelund, Ore Strandpark 21

Ore Strandparks repræsentant i Ore Vandværk: Ole Hansen, Ore Strandpark 26


Sct. Hans udvalg

  • Hans Jepsen, Ore Strandpark 14
  • Laila Haslund, Ore Strandpark 13
  • Gundel Haslund, Ore Strandpark 13

Vedtægter

Vedtægter i Grundejerforeningen Ore Strandpark

 

§1.

Foreningens hjemsted er Stubbekøbing Kommune, og dens værneting er retten i Nykøbing Falster.

 

§2. FORMÅL

Foreningens formål er at varetage de fællesinteresser nuværende og fremtidige ejere af parceller i Ore Strandpark har, således som det er stadfæstet i bestemmelserne i punkterne 1 -8 i deklarationerne tinglyst 13.7.1966 og 7.5.1969 på matr.nr. 2 G m.m. Ore by, Åstrup sogn.

Endvidere er det foreningens opgave at repræsentere og varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder eller private personer og firmaer i spørgsmål af fælles interesse.

 

§3. MEDLEMSKAB

Ret og pligt til medlemskab har parceller, der er udstykket fra matr.nr. 2 c Ore by, Åstrup sogn.

Efter beslutning på en generalforsamling kan foreningens område udvides til også at omfatte andre ejendomme der naturligt hører med til området.

Ved eventuelt salg af en parcel kan et medlem ikke udtræde af grundejerforeningen, med mindre han overdrager sine rettigheder og forpligtelser til den nye ejer, og det er ligeledes en forudsætning, at eventuelle restancer er berigtiget.

Den nye ejer af parcellen hæfter for eventuelle restancer.

 

§4. KONTINGENT

til imødegåelse af grundejerforeningens udgifter betaler medlemmerne et årligt kontingent, der erlægges pr. 1. november for indeværende regnskabsår.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Ved for sen indbetaling af kontingent tillægges et gebyr på 100 kr. Eventuelle restancer kan overgives til inkasso efter den 31. december.

 

§5. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet 1. juli til 10. august med mødested i nærmeste omegn af foreningens område.

Medlemmerne indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der i hvert fald skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget samt forslag til kontingent.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt fastsættelse af vederlag til formanden og kassereren.
6. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§6. STEMMERET

På generalforsamlingen har hver medlem 1 stemme pr. parcel, forudsat kontingentet er betalt.

Alle spørgsmål - med de i nærværende love fastsatte undtagelser - afgøres ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt bestyrelsen eller mindst 1/4 af de fremmødte medlemmer fordrer det.

Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt.

Ved generalforsamlingen føres protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

 

§7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet på  generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal senest 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 8 dages varsel.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på  5 medlemmer, bestående af en formand, næstformand, kasserer samt 2  medlemmer, hvoraf den ene fungerer som sekretær.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, hvorunder desuden vælges 1. og 2. suppleant.

Formanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

På den første ordinære generalforsamling afgår næstformand og sekretær samt den suppleant, der vælges sidst.

På den næste ordinære generalforsamling afgår de resterende tre bestyrelsesmedlemmer samt den først valgte suppleant og så fremdeles.

Der ydes bestyrelsen dækning for repræsentationsudgifter, og formanden og kassereren modtager vederlag for deres arbejde et beløb, som fastsættes på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår. For det første regnskabsår udgør dette beløb kr. 300,00.

 

§9. BESTYRELSEN

Foreningens daglige korrespondance føres af formanden.

Ved indgåelse af retshandler forpligtes foreningen ved underskrift af formanden i forbindelse med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, kan vedkommende slettes af bestyrelsen, og en suppleant indkaldes.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger, og denne underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer.

 

§10. REGNSKAB OG REVISION

Foreningens midler indsættes på giro, checkkonto eller eventuelt almindelig kontrabog, hvorover der kun kan disponeres af kassereren eller formanden.

Foreningens medlemmer indbetaler deres kontingent på postgirokonto. Foreningen udsender til dette brug giroindbetalingskort. Den kontante beholdning må kun undtagelsesvis overstige kr. 300,-.

 

§11. 

Forslag om optagelse af lån i foreningens navn eller andre større økonomiske dispositioner er underkastet samme regler med hensyn til stemmeafgivning, som gældende for lovændringer, jfr. § 14.

Såfremt der i overensstemmelse med disse regler træffes beslutning om optagelse af lån, er hvert enkelt medlem forpligtet i fornødent omfang at underskrive gældsbrev samt udstede pantebrev i sin ejendom til sikkerhed for dennes anpart i pågældende økonomiske forpligtelser.

Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. 

 

§12. 

Udgifterne ved enhver fælles foranstaltning fordeles ligeligt mellem samtlige medlemspligtige parceller uden hensyntagen til disses størrelse eller beliggenhed.

 

§13.

Til at revidere regnskabet vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer og 1 suppleant for et år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Det af kassereren opstillede regnskab afgives til revisorerne senest den 15.juni, således at revision kan være tilendebragt senest den 1.juli.

Regnskabet bør i ekstrakt tilsendes medlemmerne ved indkaldelse den ordinære generalforsamling, jfr. § 5.

 

§14. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Foreningens vedtægter kan kun ændres, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, og da kun når 2/3 af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer stemmer for.

Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ikke er til stede, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i § 7 og med de fremsatte forslag som eneste punkt på dagsordenen.

En ekstraordinær generalforsamling kan da uanset antallet af mødte medlemmer vedtage de fremsatte forslag, idet der dog til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor .

 

§15. OPLØSNING

Foreningen kan opløses efter vedtagelse på en generalforsamling efter de i § 14 indeholdte regler.

Opløsning kan dog ikke finde sted, så længe der påhviler foreningen gældsforpligtelser, ligesom tiltrædelse til opløsning skal foreligge fra sognerådet.

 

-------

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. oktober 1969 med ændringer af 19.7.1970 og 30.7.1978 og 27.7.1986.


Renovation

Renovationen i Ore Strandpark foretages af Refa.

Refa - renovations website
Download renovationskalender for Ore Strand Park
Download Refas affaldshåndbog
Åbningstider - Stubbekøbing Genbrugsplads


Hvornår får jeg hentet affald?
Download Refa's
renovationskalender (PDF format).

Har du problemer, så installer PDF Reader først.

Flasker og aviser m.v. skal placeres i de respektive genbrugscontainere, som er placeret på Ore Strandvej på højre side ved indkørslen til Ore Strandpark.