ORE STRANDPARK

Nyheder          Fotos            Kørevejledning            Links            Kontakt 


 

Forside

Regnskab / budget

 

 

Generalforsamling

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Her finder du regnskaber og budgetter, samt referater fra grundejerforeningens generalforsamlinger:


Generalforsamling 2010 finder sted søndag d. 8. august 2010 kl. 10:00 i Aastrup Forsamlingshus.


Referat af  generalforsamling Aastrup Forsamlingshus søndag d. 9. August 2009 kl. 10:00


Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budgetforslag 2009-2010
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer: 
    Erik Buch Nielsen (villig til genvalg)
    Ghitta Kibsgaard (afgår)
    Kim Gregaard (afgår)
b. 2 bestyrelsessuppleanter
    Gundel Haslund og Peter Henriksen
c. Revisorer:
    Erik Bergmann og Svend Erik Jensen (afgår)
d. Revisorsuppleant:
    Michael Buch Sandager
6. Valg af Sct. Hans udvalg
7. Indkomne forslag
8. Evt.

Axel Jensen bød velkommen og var glad for det store fremmøde. Han oplyste at det er jubilæumsår i år, nemlig 40 år.

1. Valg af dirigent
Forslag Ole Løvig Simonsen = valgt
Ole takkede for valget, og kunne meddelelse at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indkaldt iflg. vedtægterne. Ole læste herefter dagordenen op.

2. Beretning fra bestyrelsen
Axel fremlagde beretningen og orienterede om, at krydset ved indkørslen til Ore Strandpark er blevet renoveret med hævning af belægningen samt at vejbump er etableret. Dette er gjort for at aflede vandet. 

Alleen har fået pålagt knust asfalt/stabil grus, foreløbig med succes, da der indtil nu ikke er konstateret huller. 

Det grønne område + Alleen passes meget flot af Jens og Kim. Strandrensningen gik også godt i år - flot arbejde - taktil de fremmødte. 

De opstillede spande på stranden bliver fjernet, da de ofte bliver brugt til alt andet end cigaretskud, som de oprindelig var opsat til. I stedet vil der blive sat omvendte urtepotter på bordene. 

Udsigtsbænken som står på det grønne område, vil blive udskiftet til en mere behagelig en af slagsen. Denne indkøbes som en jubilæumsgave til Grundejerforeningen. 

Sankt Hans aften gik også rigtig godt, og vi kan sagtens være flere - så kom med til næste år. Tak til Hans, Lillian, Gundel og Laila, som stod for arrangementet i år. 

Der vil blive oprettet en hjemmeside omhandlende Ore Strandpark. Har du ikke adgang til en PC anmodes du om, at meddele bestyrelsen dette, så du kan få relevante nyheder tilsendt med post. 

Kommentarer til beretningen:

Parcel nr. 40 er meget utilfreds med at bumpene er for høje, men vejene er ok, kunne dog tilføje, at blev der brugt knust lys beton, ville det medføre lysere veje. 

Parcel nr. 64 vil godt have flere bump, da der stadig køres alt for stærkt i Ore Strandpark. Axel oplyste at bumpene er lavet med faskiner.

Parcel nr. 17 var kommet i tvivl om vi havde fået "flyvepost", da postbilen nærmest "flyver lavt" i området.

Axel meddelte tillige, at der muligvis kan komme flere bump i Ore Strandpark, har du ønske om dette, skal du meddele det skriftligt til bestyrelsen, som så vil vurdere hver enkelt henvendelse. 

Parcel nr. 77 ville godt have begrundelse for oprettelse af hjemmeside. Vil godt bibeholde E-mail. 

Erik orienterede om besparelse på porto, da en hjemmeside jo bl.a. kunne indeholde vedtægter, referater, billeder m.m. det er kun fantasien der sætter grænser. 

Parcel nr. 28 syntes man skulle overveje om regnskabet skal på hjemmesiden. Dette er taget til efterretning. 

Ole kunne hermed meddele, at ifølge vedtægterne skal indkaldelse til Generalforsamling sendes skriftlig, men at E-mail er også er korrekt. 

3. Fremlæggelse af revideret Regnskab: Erik fremlagde regnskab 

Kommentarer til regnskab 

Parcel nr. 26 pointerede meget bestemt, at pengene i Reservefonden ikke måtte røres med mindre det var besluttet på en generalforsamling (Dette med henvisning til tidligere beslutning taget på en generalforsamling). 

Regnskabet blev hermed godkendt. 

4. Fremlæggelse af Budgetforslag for 2009 - 2010 
Erik fremlagde budget 

Kommentarer til Budget
Parcel nr. 77 undrer sig over at der henstår kr. 67.000,00, vil godt have kontingentet nedsat. Alex kunne berette om en meget slunken kasse tidligere, og at bestyrelsen vil have penge at arbejde med.

Parcel nr. 28 træerne på Alleen skal stynes i år, det koster jo - syntes at der skal være lidt i reserve på kontoen. 
Parcel nr. 77 mener dog ikke at der skal opkræves flere penge end der bruges, skulle uforudsete ting hænde kunne reservefonden bruges. 

Parcel nr. 26 de kr. 122.000,00 som står i Reservefonden bør blive stående til uforudsete udgifter. Dette gik til afstemning, og blev underkendt. Kontingentet er fortsat kr. 800,00 og kr. 200,00 til Reservefonden i alt kr. 1.000,00. 

Budgettet blev herefter godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2 nye bestyrelsesmedlemmer skulle vælges. Forslag: 
- Sven Westermann fra parcel nr. 6 A Janne Kandler fra parcel nr. 53. Begge blev enstemmigt valgt. 
- 1 suppleant skulle vælges. Forslag: 
Erik Brædder fra parcel nr. 40. Enstemmigt valgt. 
- 1 revisor Skulle vælges. Forslag: 
Ib Palmelund fra parcel nr. 21. Enstemmigt valgt. 

Bestyrelses fremtræder som følger:
Axel Jensen (formand) 
Hans Jepsen (næstformand) 
Erik Buch (kasserer) 
Sven Westermann 
Janne Kandler 

Suppleanter: Peter Henriksen Erik Brædder 
Revisorer: Erik Bergmann 
Revisorsuppleant: Michael Buch Sandager 

6. Sct. Hans udvalg
Hans og Lillian + Gundel og Laila stiller villigt op og blev enstemmigt genvalgt. Udvalget modtager meget gerne input, Sankt Hans aften om muligt kan blive endnu bedre. Så kom ud af busken!

7. Indkomne forslag
Parcel nr. 55 mener at han er refereret forkert sidste år, så derfor ny henvendelse. Han ønsker ikke bålpladsen nedlagt, men at den kun benyttes til social samvær. Han mener at den Kommunale genbrugsplads bør benyttes til grenaffald, bygningsaffald m.m. 
Axel svarer at der tidligere har været opsat 3-4 containere på Alleen, men at dette blev misbrugt. Derfor er man gået over til den nuværende bålplads, hvor der kun bliver afbrændt 2-3 gange årligt, og på tidspunkter, hvor der er taget hensyn til naturens dyreliv. 
Ole bragte forslaget til afstemning - forslaget underkendt. 
Vi må stadig bruge bålpladsen til grenaffald fra den 1/10 - 31/3 og 1 uge før Sankt Hans. 

Parcel nr. 40 har observeret flere gange, at Refa ikke sætter skraldebøtterne tilbage til parcellen, men at de bliver sat på fællesarealet (vejen). 
Erik har korresponderet med Refa om problemet, og Refa har meddelt at selvfølgelig skal spandene sættes på plads. Er der fortsat problemer så giv venligst bestyrelsen besked. 

Parcel nr. 26 har observeret en stor sten i vandet enden badebroen til højre for stigen, som kan være til fare for ukendte badegæster - syntes at den af sikkerhedsmæssige årsager skal fjernes. Bestyrelsen vil drøfte det. 

Stadig af sikkerhedsmæssige årsager foreslår samme parcel at der sættes "gadespejl" op i krydset, så både cykler og biler kan få et overblik.

Parcel nr. 17 spørger om hækken til parcel nr. 1 kan klippes ind, så der opnås et bedre udsyn i krydset. Skelpælen til denne parcel skal findes.

Parcel nr. 17 fremsætter forslag om at etablere en rampe ned til badebroen til gavn for kørestolsbrugere og barnevogne. 

Axel siger tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til de nye, og ønsker et fortsat godt samarbejde. 

Mødet slut kl. 11:40 

Referent: Ghitta Kibsggard


Referat af generalforsamling søndag den i 7. august 2008 kl. 10:00 i Astrup Forsamlingshus.

1. Valg af dirigent 
Forslag: Michael Sandager = Valgt 
Michael Sandager (MS) takkede for valget og meddelte, at indkaldelsen var udsendt lovligt og at det var første gang bestyrelsen også havde indkaldt elektronisk.
Herefter læste Michael dagsordenen op. 

2. Beretning fra bestyrelsen 
Af fremlagde beretningen og kunne fortælle at el-kabler i løbet af vinteren er gravet ned i vejene, som er reetableret med et pænt resultat. 
Vejkrydset er stadig et problem med hensyn til vandafledning - tilbud Indhentes på løsning. Det kan muligvis løses ved at lave et skråbump mod venstre på vejen inden der køres ind i Ore Strandpark med afslutning i en faskine. Problemet er opstået fordi vejene med årene er sunket og medfører så, at vandet ikke kan løbe fra til de nuværende faskiner. 

Det grønne område bliver holdt rigtig flot af Jens. 
Alleen bliver ligeledes holdt rigtig flot af Kim. Alleen vil blive reetableret med rønnebærtræer og runddeller, der hvor der trænges. 

Bålet kunne som bekendt ikke brændes af Sankt Hans aften pga. vejrforholdene, men vil blive afbrændt snarest når vindforholdene er i orden. 

Sankt Hans blev afholdt i haven hos Hans, og det var en rigtig hyggelig atten. Vi kan kun anbefale at man støtter op om denne aften, hvor man møder en del man måske ikke lige snakker med til hverdag. Vi savner dog deltagelse fra grundejere syd for gården - hvor er I? 

Har man ikke tidligere afleveret sin E-mail adr. til bestyrelsen opfordres man hermed at gøre det - send den til orestrandpark@hotmail.com (rettet til
bestyrelsen@orestrandpark.dk). 

Der køres stadig alt for stærkt på vejene i Ore Strandpark - der må max. køres 20 km i timen. Vi skal alle være OBS på dette, og stoppe fartsynderne for venligt men bestemt at gøre dem opmærksomme på hastighedsbegrænsningen. 

Skiltningen omkring cykelruten er ikke god nok og A1 har kontakt til Guldborg Kommune, som vil komme og besigtige forholdene. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Erik Buch (EB) gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer. 

4. Fremlæggelse af budgetforslag for 2008 - 2009 
EB gennemgik budgettet, som også blev godkendt uden kommentarer. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer 
a. 2 bestyrelsesmedlemmer, Hans Jepsen, Axel Jensen 
b. 2 bestyrelsessuppleanter, Gundel Haslund, Peter Henriksen 
c. 2 revisorer, Erik Bergmann, Svend Erik Jensen 
d. Valg af 1 revisorsuppleant, Michael Buch Sandager 

Axel orienterede om sit liv/ophold i Frankrig og dermed manglende tilstedeværelse i Ore. AJ ønskede ikke at stille op til et kampvalg og trak sig som formand. 

Parcel nr. 17 opfordrer Axel til kampvalg. Parcel nr. 5 er enig 
Da der ikke var modkandidater opfordredes Axel til at fortsætte som formand, hvilket han accepterede. 

Bestyrelsen har konstitueret Hans Jepsen til næstformand. Hans Jepsen vil således varetage Axel's (bestyrelsesformanden) interesser i dennes fravær. 

6. Mærkning af både ved broen og på stranden 
Det blev besluttet, at bådene fra den 1. april 2009 skal være tydeligt mærket med parcel nr. Efter denne dato vil unummererede både uden yderligere varsel blive fjernet. 

7. Valg af Sankt Hans udvalg 
Hans Jepsen blev genvalgt med hjælp fra Laila & Gundel Haslund samt Bodil Kristoffersen. 

8. Indkomne forslag 
Nr. 55 ønsker nedlægning af bål pladsen - forkastet 
Nr. 17 syntes der er for meget støj fra diverse maskiner og ønskede en opstramning på tiderne. Forslag ingen larm efter kl. 12:00 om søndagen. Bestyrelsen henstiller endnu engang at der ikke bruges nogen form for maskiner mellem kl. 12:00 og 14:00 og efter kl. 18:00.

9. Eventuelt 
Axel vendte her lige tilbage til vores veje, og oplyste at det tages op i bestyrelsen om etablering af eventuelle vejbump på Alleen. 
Hastighedsskiltene flyttes så de er mere synlige + skilte med legende børn opsættes tillige med skilte om støvgener. 

Mødet slut kl. 11:10 

Referent: Ghitta Kibsgaard 
Referat godkendt den 1. September 2008


Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Ore Strandpark , søndag den 16 september 2007 i Aastrup forsamlingshus.

1. Dirigent: Ole Løvig Simonsen

2. Beretning v. formand Axel Jensen

a. Veje: Materiale indkøbt og hullerne lappet af de forskellige grundejere. Vejen igennem alleen er ved at være "hul", det bliver snart nødvendig at hæve den for at udnytte faskiner og dræn.

b. Allé: Passes igen i år af Poul, der "slår og klipper", så der altid ser pænt ud.

c. Strand: Strandrensning og sand lagt ud som vanlig.

d. Sct. Hans fest: Sct. Hans fest udvalget havde lavet et flot arrangement, en god måde at møde naboen på.

e. Bålplads: Det er gået fint med at overholde afbrændingstiderne. Der er blevet brændt af som vanligt flere gange i løbet af året.

f.  Vejkryds. (ved indkørslen til området). Kommunen er flere gange blevet kontaktet, og det forventes at de snarest kommer "og gør noget".

g. Både. Det er meget vigtigt, at de både der ligger ved broen er forsvarligt fortøjet, ved de dertil indrettede pæle (ikke i trappen eller gelænderet ).

Kommentar/spørgsmål til beretning.

Der spørges til de trafikale forhold, om man aldrig har tænkt på at føre Kongsnæsvejen "helt igennem".

Det har der for "meget længe siden" været tænkt på. Forslaget er fra kommunal side droppet for mange år siden.

Der er forsat problemer med skiltningen af cykelrute cykellisterne farer vild pga. af dårlig skiltning. Der tages kontakt med de ansvarlige for cykelruterne.

Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

a. Regnskabet fremlægges aflæsseren.

   Regnskabet godkendes.

b. Regnskabet for reservefonden fremlagt og godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for år 2007 - 2008

a. Budgetforslaget fremlægges.

Budgettet for næste år er stram~ og formanden gør opmærksom på, man må tænke på kontingentstigning.

Flere grundejere foreslår at man hæver kontingentet nu i stedet for at vente til der er underskud.

Der stemmes efterfølgende om at hæve kontingentet med 200 kr. Det er der blandt de på generalforsamlingen fremmødte flertal for. Kontingentet er nu 800 kr. årligt + 200 kr. årligt til reservefonden.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

a. Valg af3 bestyrelsesmedlemmer: Ghitta Kibsgaard, Kim Gregård og Erik Buch Nielsen (som kasserer).

b. Valg af2 suppleanter: Gundel Haslund og Peter Henriksen

c. Valg af revisorer: Erik Bergmann og Svend Erik Jensen.

d. Valg af revisorsuppleant: Michael Buch Sandager.

6. Ændringsforslag. Ændringsforslaget vedr. § 5 (ændring af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling) gennemgås af formanden. Generalforsamlingen spørges om ændringsforslaget kan godkendes. Det kan det med mere end 2/3 flertal.

   Der vil efterfølgende blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af forslaget jf. § 7 og § 14.

7. Sct. Hans festudvalg

   Ingen meldte sig på generalforsamlingen til nyt Set. Hans fest udvalg. Har dette lille opråb vagt din interesse, så henvend dig til en fra bestyrelsen!

   Bestyrelsen henstiller til at der kun lægges på bålet i perioden l. okt. - 31 marts, hvorefter der sørges for afbrænding. Ikke i perioden 1. april - 30 sept.

   Undtaget 1 uge før Set. Hans festen.

8. Der er ikke indkommet forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

9. Evt.

   Bål på fællesstranden: Det henstilles til at der KUN henlægges haveaffald på bålet – og IKKE affald fra husbyggeri og lignende. Heller ikke trærødder eller lign.

   Bestyrelsen henstiller til at der KUN lægges på bålet i perioden 1. Oktober – 31. Marts, hvorefter der sørges for afbrænding. IKKE i perioden 1. April – 30. September. Undtaget 1 uge før Sct. Hans Festen.

   Græsslåning: Det henstilles til, at der ikke slås græs mellem kl. 12-14, og efter kl. 18.

Referent: Hanne Bergmann


Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Ore Strandpark , søndag den 3 september 2006 i Aastrup forsamlingshus.

1. Dirrigent: Ole Løvig Simonsen

2. Beretning v. formand Axel Jensen

Veje: Alleen har ikke krævet den store vedligeholdelse i år, det har fungeret fint med stabil grus og "småsten" på. Sidevejene er til gengæld blevet ordnet så de er pæne.

Allé: Passes igen i år flot af Poul. På sigt skal rønnebærtræerne beskæres. Husk at klippe ind til skel så det er muligt at køre og slå alleen "uden at hænge i en hæk".

Strand: Strandrensning og sand lagt ud som vanlig. Tak til dem der hjalp til, der er plads til mange flere.

Høje Træer: Hvis nogen føler sig generet af høje træer, så snak med din nabo og løs problemet af den vej.

Set. Hans fest: Sct. Hans fest udvalget havde lavet en fin fest med fællesspisning og bål. Tak til arrangørerne.

Bålplads: Husk afbrændingstiderne (oversigt hænger i udhængsskabet). Bestyrelsen vil sørge for afbrænding lidt oftere. På bål pladsen vil vi ikke se byggeaffald - jernrør og trærødder. Der skal fremover afsættes penge til "bål-afbrændingsfolkene".

Vedr. Fællesareal: Der har i sommer været en artikel i folketidende vedr. ophold på fællesareal. Da nogle var blevet afvist. Sagen er undersøgt. 
Konklusion: Alle har ret til at gå på der grønne område og benytte stranden. Det der kan anses som privat er bro og bænke.
I selve området må der godt opsættes skilte omkring privat område og unødig motorkørsel forbudt. 

Vejkryds: Bestyrelsen vel tage kontakt til kommunen vedr. vejkrydset ved. indkørslen til området. Dette med henblik på udbedring af belægningen så vandet løber ud til siderne, hvor faskinerne ligger.

Kommentar/spørgsmål til beretning.

Vedr. Fællesareal, hvem ejer dette. Det gør grundejerforeningen, men det er et rekreativt område og skal være tilgængeligt for alle.

Der gøres opmærksom på at "stikvej en" nr. 16-24, der er kun græs i enden af vejen, hvilket giver problemer med at køre der i vådt vejr, eksempelvis for skraldebilen.

En grundejer synes der er for lidt beplantning i området, synes det ligner et parcelhuskvarter.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

   a. Regnskabet fremlægges af kasseren. Regnskabet godkendes.

   b. Regnskabet for reservefonden fremlægges og godkendes.

4. Fremlæggelse af budget for 2005-2006

   a. Budgetforslaget fremlægges af kasseren. 
  
Vedr. punktet evt. køb af græsslåningsmateriel, er dette frafaldet efter 
   at have været diskuteret i bestyrelsen. Budgettet godkendes.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 

   a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Hans Jepsen og Axel Jensen. 
   b. Valg af 2 suppleanter:
Gitta Kibsgaard og Gundel Haslund. 
   c. Valg af revisorer:
Michael Sandager og Erik Bergmann. 
   d. Valg af revisorsuppleant:
Svend Erik Jensen.

6. Afbrænding af bål på fællesareal

Der henstilles til (igen) som nævnt i beretning at man overholder tiderne, hvor man kan lægge kvas på bålpladsen. Kig i udhængsskabet, hvis I er i tvivl.

7. Sct. Hans festudvalg

Gitta Kibsgaard Ore Strandpark nr. 6 B Benedikte Sølberg, Ore Strandpark nr. 82 Connie Hansen Ore Strandpark nr. 26

Hans Jepsen Ore strandpark nr. 14 (som båltænder)

8. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

9. Eventuelt:

1. En grundejer har set en "fremmed" gå og fotografere på sin grund. Er det noget bestyrelsen accepterer. Nej.

2 ."Låsen" på bommen, hvad er koden. KODEN ER XXXX (
send en mail til bestyrelsen). I den periode hvor der må lægges på bålpladsen er der slet ikke lås på 

3. Slås der ikke græs ved rabatterne på sidevejene.
Svar. Bestyrelsen håber forsat at grundejerne vil slå deres rabatter, da det eller vil blive en bekostelig sag. Det der bliver betalt til på nuværende tidspunkt er græsslåning af alleen og fællesareal.

4. Forslag til bestyrelsen om at præsentere sig og sætte navneskilt op ved generalforsamlingen. Dette tages til efterretning.

5. Forespørgsel til "det nye område". Det bestyrelsen ved er at Kongsnæsvejen forlænges og der etableres et grønt område mellem det nye område og vores.

6. Cykelskiltene bør "ses efter", om de vender rigtigt, i forhold til "Guldborgsundruten" .

7. Der er ofte "skilteforvirring" når folk kommer til området, i forhold til nummeringen af området, og skiltene s placering. Bestyrelsen tager meget gerne imod gode forslag til den mest hensigtsmæssige placering af skiltene.

8. Det gøres opmærksom at det kan være svært at finde vej til området, hvis man følger diverse GPS anvisninger. Man ender der foran "stenene". Flere grundejere har gjort opmærksom på problemet overfor KRAK, og det er nu rettet. Formanden kontakter Falck og gør dem opmærksom på problemet.

9. Der er set bjørneklør på nogle grunde. Husk det SKAL bekæmpes.

Referent: Hanne Bergmann


undercon.gif (293 bytes) 2005 - kommer snart


undercon.gif (293 bytes) 2004 - kommer snart


undercon.gif (293 bytes) 2003 - kommer snart


Referat af generalforsamlingen søndag d. 4. august 2002 i Aastrup Forsamlingshus:

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ore Strandpark, søndag den 4. august 2002 i Aastrup forsamlingshus.

1. Dirigent: Ole Løvig Simonsen
2. Beretning v. formand Axel Jensen

a. Veje: Vejene er ordnet som sædvanligt. Det gøres her opmærksom på, at i løbet af nogle år bliver det nødvendigt at lægge noget mere på vejene for at hæve dem, da drænene ligger ude i siderne, og lige nu er vejen nærmest lavere end kanterne.

b. Allé: Klippes igen i år af Michael. Han styrer selv hvornår han vil slå og klippe alleen, så det hele tiden ser pænt ud. Vi håber han vil forsætte med dette også næste år.

c. Strand: Mange grundejere har i år deltaget i strandrensning, og vi har fået en rigtig flot strand. Skrænterne er ligeledes slået af en grundejer. Tak for det.

d. Fællesareal: Det grønne område er i år slået flere gange end øvrige år, en ordning vi vil forsøge at forsætte med næste år.

e. Skt. Hans fest: På strandgården havde man atter i år arrangeret en meget fin Sct. Hans fest. Tak for det.

f. Bro: Det har været et stort projekt at få bygget den nye bro. Resultatet ses nu - fra bestyrelsens side er vi meget tilfredse med resultatet, og håber den holder i rigtig mange år.

g. Sten på stranden foran gården på Kongsnæs område: (Lorentz’ strand). Lorentz har bedt om der på generalforsamlingen gøres opmærksom på, at stenene nedenfor hans mark på stranden er lagt som strandbeskyttelse, og derfor ikke må fjernes.

Kommentar til beretning: Der fremsættes ønske fra grundejer om muligheden for at sætte kæder på begge sider af trappen halvvejs ude på broen, så det ikke er muligt at falde ned mellem trappen og gelænderet. Det tages til efterretning.

Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

a.  Regnskabet + regnskabet for brofonden fremlægges af kasseren. (tages under et, da brofonden nu er ophævet).

Regnskabet godkendes.

4. Fremlæggelse af budget for regnskabsår 2002 - 2003

a. Budgetforslaget fremlægges af kasseren - og godkendes

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Hans Jepsen og Axel Jensen.
b. Valg af 2 suppleanter: Anny Hansen og J.E Kamp.
c. Valg af revisorer: Anny Hansen og Erik Bergmann.
d. Valg af revisorsuppleant: Michael Buch Sandager.

6. Skt. Hans festudvalg

Ore Strandgaard afholder Skt. Hans fest igen i år 2003.

7. Indkomne forslag
a. Forslag omkring græsslåning:

En grundejer foreslår at der laves regler for græssåning - da enkelte grundejere har fælt sig generet af græssåning på uhensigtsmæssige tidspunkter.

Bestyrelsen henstiller til at der ikke slås græs mellem kl. 12:00 og 14:00, og efter kl. 18:00.

8. Oprettelse af reservefond.

Bestyrelsen foreslår at der oprettes en reservefond. Denne fond kunne evt. bruges ved behov for større renovering af veje - m.v.

Bestyrelsen foreslår indbetaling af 200,00 pr. år pr. parcel i 5 år, derefter vurderes hvordan med videre indbetaling.

Formål for reservefond ved grundejerforeningen Ore Strandpark.

Fondens formål er til betaling af eventuelle uforudsete udgifter i fremtiden. Udbetaling fra fonden kan kun ske ved forslag indsendt til generalforsamlingen, hvor evt. vedtagelse kan ske.

Det vedtages at oprette en reservefond, hvortil der indbetales i 5 år, derefter vurderes hvordan med videre indbetaling.

9. Evt.

Beskæring på strand: En grundejer tilbyder sin hjælp til beskæring på stranden, evt. hvis man beder en professionel person om at vejlede omkring beskæringen.

Strand: Bestyrelsen vil, hvis økonomien tillader det indkøbe yderligere 2 bænke sæt, og sætte dem til "højre" på stranden.

Der ligger rive og greb under broen, så hver enkelt grundejer kan fjerne generende tang og lign. fra stranden, ved brug for evt. trillebør, ligger der en til højre på stranden, i græskanten.

På hvert bænke sæt er hængt en affaldskurv, som enhver bør være behjælpelig med at tømme ved behov.

Bål: En grundejer spørger om der må ske afbrænding af bål lignende karakter på den enkelte parcel.

Det henstilles til fra bestyrelsens side at der på den enkelte parcel ikke afbrændes bål, men kun hvad der kan være i en evt. "afbrændingstønde".

Bål på fællesareal: Der henstilles til, at der kun henlægges haveaffald på bålet - og ikke affald fra husbyggeri og lign., heller ikke brædder og lign.

Bestyrelsen henstiller til, at der kun lægges på bålet i perioden 1. okt. -31 marts, derefter sørges for afbrænding. Ikke i perioden 1. april - 30 sept. Undtaget 1 uge for Skt. Hans festen.

Husk at bålet bør "stakkes" op og ikke bredes ude over hele fællesarealet.

Referent: Hanne Bergmann

Underskrevet, bestyrelsen

 


 

Aktuelt Regnskab/budget

Regnskab for Grundejerforeningen for regnskabsåret 2007-2008 / Budget for regnskabsåret 2008-2009

Resultatopgørelse for perioden 01.06.08 til 31.05.09

Realiseret Budget
2008/09 2009/10
INDTÆGTER:
Kontingent: 81 grunde á Kr. 800             Kr.     64.800,00    64.800 64.800
Gebyr             Kr.          400,00
Renter                 Kr.       1.427,83 700   1.000
Indtægter i alt:             Kr.     66.627,83 65.500 65.800
UDGIFTER
Renovation             Kr.         791,01 1.400 1.800
Græsslåning m.m.             Kr.    19.364,94 17.000 19.000
Vedl. veje             Kr.    22.412,50 20.000 10.000
Vedl. af strand             Kr.    11.249,50 12.000 12.000
Kontor, porto m.m.             Kr.      1.519,20 1.500 1.500
Generalforsamling             Kr.      2.055,00 2.500 2.500
Forsikring             Kr.      1.019,25 1.000 1.100
Afbrænding af haveaffald             Kr.      1.000,00 2.000 2.000
Sankt Hans bål og diverse             Kr.         328,00 300 500
Telefon, EDB og Internet             Kr.      1.200,00 900 1.200
Tilbageført til reservefond             Kr.    25.000,00
Bestyrelse               Kr.      4.100,00 4.100   4.100
Udgifter i alt:            Kr.     90.039,40 62.700 55.700
Årets resultat             Kr.  - 23.411,57 2.800 10.100

 

Balance pr. 31. maj 2009:

Aktiver:            
Vordingborg Bank              Kr.    67.815,96
Aktiver i alt:            Kr.    67.815,96
Passiver:
Saldo pr. 01.06.08            Kr.    91.227,53
Årets resultat              Kr.  - 23.411,57
Passiver i alt:            Kr.    67.815,96

Ovenstående regnskab er revideret, og er i overensstemmelse med foreningens regler, bøger og bilag.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og er foretaget i Ore den 1. Juli 2009

Erik Bergmann & Svend-Erik Nielsen

 

Regnskab for Reservefonden  for regnskabsåret 2007-2008 / Budget for regnskabsåret 2008-2009

Resultatopgørelse for perioden 01.06.08 til 31.05.09

INDTÆGTER:
Kontingent, 81 grunde á Kr. 200 Kr.  16.200,00
Renter Kr.    4.180,07
Tilbageført fra foreningskonto Kr.  25.000,00
Indtægter i alt: Kr.  45.380,07
UDGIFTER: Kr.          0,00
Udgifter i alt:   Kr.          0,00
Årets resultat: Kr.  45.380,07

 

Balance pr. 31. maj 2009:

AKTIVER :
Vordingborg Bank Kr. 122.096,64
Aktiver i alt: Kr. 122.096,64
PASSIVER:
Saldo pr. 01.06.08 Kr.   76.716,57
Årets resultat Kr.   45.380,07
Passiver i alt: Kr .122.096,64 

Ovenstående regnskab er revideret, og er i overensstemmelse med foreningens regler, bøger og bilag.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og er foretaget i Ore den 1. Juli 2009

Erik Bergmann & Svend-Erik Nielsen